Ostali materijali   FUGA SAND


FUGA SAND
Naziv:FUGA SAND
Vrsta proizvoda:Kvarcni peskovi
Cena:0
Proizvodac:KEMA DOO
Adresa:Bulevar Mihaila Pupina 10 v/II/120 , Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

kema-logo
 

FUGA SAND

Za fugovanje podova, pranih ploča itd.

 

Kvarcni pesak za fugovanje, granulacije 0,1-0,8 mm, 1-2 mm.
Plamenom sušeni (žaren) kvarcni pesak za fugovanje podova, podnih ploča, pranih ploča itd. Zbog odlične sipkosti i pravilnog sastava obezbeđuje lako i kvalitetno fugovanje.

 

PODACI O PROIZVODU:

 

Osnovni podaci

Izgled

Beli pesak

Pakovanje

25 kg u PE vreći / 1000 kg (40x25 kg) na paleti
40 kg u PE vreći / 1200 kg (30x40 kg) na paleti PO NARUDŽBI

Skladištenje i rok upotrebe

12 meseci od datuma proizvodnje uz pravilno skladištenje u suvom prostoru na drvenoj podlozi zaštićeno s folijom, u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Datum proizvodnje odštampan je na ambalaži.

 

Tehnički podaci

 

FIZIKALNO-MINEROLOŠKI PODACI

Granulacija

0,1-0,8 mm; 1-2 mm

Tvrdoća po Mohsu

7

Gubitak žarenjem

< 0,03 %

Temperatura sinterovanja

iznad 1500°C

Temperatura smekšavanja

iznad 1720°C

Nasipna težina u sipkom stanju

 

B 80 S

1,37 kg/dm³

B 200 S

1,39 kg/dm³

Vlaga

do 0,2 % plamenom sušen (žaren)

 

HEMIJSKA  ANALIZA

SiO2

> 96 %

Fe2O3

0,297 %

AI2O3

0,658 %

TiO2

0,032 %

CaO

0,041 %

MgO

0,027 %

P2O5

0,009 %

K2O

0,104 %

 

ZRNASTA RAZDEOBA B80S (0,1-0,8 mm)

Sito (mm)

Ostatak na situ (mm)

Prosejavanje kroz sito (mm)

1,25

1,22

98,78

1

5,25

93,53

0,9

5,66

87,87

0,8

9,56

78,31

0,63

18,54

59,77

0,5

23,61

36,16

0,4

13,04

23,12

0,2

17,28

5,84

0,1

4,78

1,06

< 0,1

1,09

0

 

ZRNASTA RAZDEOBA B200S (1,0-2,0 mm)

Sito (mm)

Ostatak na situ (%)

Prosejavanje kroz sito (%)

2,5

0,33

99,67

2,36

0,28

99,39

2

6,1

93,29

1,8

10,84

82,45

1,7

6,98

75,47

1,4

32,56

42,91

1,25

15,19

27,72

1

18,55

9,17

0,9

4,11

5,06

< 0,9

5,06

0

 
SIGURNOSNI PODACI:

 

 

Detaljnije informacije o skladištenju, rukovanju i upotrebi mešavine, se nalaze u sigurnosnom listu, gde su sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci. Pored toga moramo paziti na upozorenja na originalnoj ambalaži.

 
OGRANIČENJA:

 

Ostatke nestvrdnutog/ nevezanog materijala je potrebno odstraniti u skladu sa zakonskim propisima.

Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu su dobijeni na osnovu laboratorijskih istraživanja. Stvarno izmereni podaci mogu odstupati u zavisnosti od okolnosti prilikom upotrebe, na koje nemamo uticaja.

Upozoravamo vas da je usled specifičnih lokalnih propisa moguće ponašanje ugrađenog proizvoda donekle različito. Zato za tačan opis upotrebe zahtevajte tehnički list dotične države.

 
 
PRAVNA PODLOGA:

Informacije kao i posebne preporuke, koje se odnose na primenu i konačnu upotrebu Keminih proizvoda, date su u dobroj nameri, zasnovane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvima u vezi sa proizvodima, ako su pravilno skladišteni, ako se sa njima ispravno postupa i ako su upotrebljeni u normalnim uslovima. U praksi su razlike u materijalima, podlogama i uslovima za rad na gradilištu takve da, iz ove informacije ili ma kojih pisanih preporuka ili nekih drugih pruženih saveta, ne možemo garantovati tržnost ili pogodnost za neku posebnu namenu, niti možemo preuzeti nikakvu odgovornost koja proističe iz ma kojeg zakonskog odnosa. Vlasnička prava trećih se moraju poštovati. Sve porudžbine podležu našim sadašnjim prodajnim i dobavnim uslovima. Potrošači bi uvek trebali pregledati najnoviji izvod tehničkog lista za dotični proizvod, čiju kopiju dostavljamo na zahtev.

 

Fuga_sand